www.5129.net > 者组词语和拼音

者组词语和拼音

者 无多音.zhě ◎ 用在名词、动词、形容词、数词、词组后,并与其相结合,指人、指事、指物、指时等:读者.作者.二者必居其一.来者. ◎ 助词,表示语气停顿并构成判断句的句式:陈胜者,阳城人也. ◎ 这,此(多用在古诗词曲中):者个.者回.者番.者边走.

没有多音字,这个者 zhě 能者多劳 希望能帮到你,请采纳正确答案.你的点赞或采纳是我继续帮助其他人的动力

和的拼音如下:和 hé 和的词语:和蔼 和颜悦色 和睦 和谐 和弦 和风和气 和棋 和亲 和约 和音 和尚 和声 和善 和缓 和解 和煦 和美 附和

“谁”得拼音: shuí 、 shéi 组词:[ shuí ]: 1、谁家[ shuí jiā ]何家,哪一家.谁,何人.2、谁何[ shuí hé ] 稽察诘问,喝问的意思3、谁料 [ shuí liào ] 岂料.[ shéi ]:1、谁边[shéi biān] 哪里;什么地方2、谁个[shéi gè] 哪一个人.3、谁人[shéi rén]

与 yǔ 〈动〉1.(会意.小篆字形,"一、勺"合起来,表示赐予别人东西."与",从与, 与从舁( yú),共同抬起,与,给予.合起来表偕同、朋友.本义:赐予,施予,给予)2.同本义 [give grant;offer] 与,赐也,通作"与".--《正字通

记者 或者 患者 编者 再者 学者 来者 作者 长者 读者 笔者 著者

者组词有四字词语:观者云集、观者如堵、愚者千虑、长者家儿、聋者之歌、言者谆谆、逝者如斯、来者不善、能者为师、企者不立、绿衣使者、寄小读者、后者处上、赤衣使者、骑者善坠、黄车使者、河伯使者、飞天使者、行者让路

愿者上钩来者不善善者不来逝者如斯、之乎者也、士为知己者死、识时务者为俊杰、肉食者鄙、流言止于智者、能者多劳、旁观者清、当局者迷、二者不可得兼、能者为师、来者不拒、行百里者半于九十、来者可追、绿衣使者、不知者不罪、观者如堵、勇者不惧、后来者居上、荦荦大者、渴者易饮、丹之所藏者赤

者字开头的组词 者末 者者 者波 者里 者嚣 者莫

【拼音】:zhe/zhuó/zháo /zhāo 【多音字组词】:1. zhe:看着、跟着2. zhuó:沉着、执着3. zháo :着急、着迷4. zhāo:着数、妙着 着 【解释】:1. zhe:助词,表示动作正在进行或状态的持续;助词,表示程度深;助词,表示祈使;助词,用在某

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com