www.5129.net > 沾的组词怎么写

沾的组词怎么写

沾沾自喜 沾花惹草 沾亲带故 沾衣欲湿杏花雨 吹面不寒杨柳风

沾手 均沾 沾光 沾边 沾染 沾臆 沾巾 沾襟 沾寒 沾乾

沾字组词:沾惹 、均沾 、沾手 、沾亲 、沾光 、沾边 、沾染 、沾臆 、沾化 、沾巾 、恩沾 、沾饰 、沾寒 、沾濡 拼音:zhān 部首:氵 笔画:8 五笔:IHKG 释义:1.浸湿:泪流~襟.2.因为接触而被东西附着上:~水.3.稍微碰上或挨上:~边儿

沾化、沾花惹草、沾沾自喜、沾染、沾光、沾亲带故、利益均沾、沾污、沾边、滴酒不沾、泣下沾襟、脚不沾地、沾襟、沾溉、沾包、沾恩、沾沾、沾锡、沾湿、沾手、沾滞、沾粘、禅絮沾泥、沾巾、沾亲、沾黏、沾惹、沾辱、均沾、沾醉、沾露、沾唇、沾恋、沾带、沾臆、沾牙、沾泥带水、沾渍、沐露沾霜、胁不沾席沾沾自满、沾连、沾被、沾泣、沾足、雨沾云惹、沾沾自好、濡沾、沾润、沾、沾缨、沾泥絮、沾丐、一沾、赐沾、水米不沾牙、沾体涂足、沾补、沾济、沾漉、沾恤、沾碍、沾贷、沾、沾、预沾、沾扯、沾赉、沾赐、沾风惹草、沾命、沾赏、沾、沾接、沾窃、沾寒、沾浃、沾亲带友、沾洗、沾沛

沾边,沾光,沾染,沾上,沾手,沾满.

沾惹 沾手 沾亲 均沾 沾光 沾边沾染 沾臆 沾凝 沾襟 沾寒 沾化沾巾 沾饰 沾辱 沾湿 沾润 沾干沾粘 沾黏 沾接 沾乾 沾逮 沾济沾沛 恩沾 沾足 濡沾 沾渥 沾污沾滞 沾赐 沾衿 沾醉 沾恩 沾牙沾识 沾丐 沾露 沾浃

1、沾惹[zhān rě] 招致;激惹. 2、均沾[jūn zhān] 大家平均分享(利益):利益~. 3、沾手[zhān shǒu] 用手接触:雪花一~就化了. 4、沾亲[zhān qīn] 有亲戚关系(多指关系较远的):~带故.我跟他沾点儿亲. 5、沾边[zhān biān] (~儿) 6、

沾沾,沾上,沾满,沾惹,沾衣,沾润沾化,沾光,沾水,沾沐,沾包,沾边,沾湿,沾污,沾染,沾沾自喜,沾亲带故,沾粘,沾着,沾手,沾衣

沾沾 zhān zhān 濡沾 rú zhān 恩沾 ēn zhān 均沾 jūn zhān 不沾 bù zhān 赐沾 cì zhān 预沾 yù zhān 一沾 yī zhān

“沾”的不是多音字,只有一个读音为[zhān],意思是浸湿.词组有:沾扯、沾光、沾水、沾化、沾赏、沾沾自炫.“沾”组词释义及造句:释义 沾扯:牵扯的意思.沾光: 指因凭借关系而得到.沾水:因接触而附着上.沾化:感受德化的意思.沾赏:受赏赐的意思.沾沾自炫:自以为美好而自我炫耀的意思.造句 一下雨,我们要用最快的速度收拾所有仪器工具避雨,以免沾水损坏.那家餐馆位于几家影院附近因而沾光..可以沾染伤口的细菌来源是很多的.

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com