www.5129.net > 尤怎么组词

尤怎么组词

尤物 尤其 尤云殢雪 尤物移人 尤异 尤云殢雨 尤红殢翠 尤最 尤而效之 尤悔 尤花殢雪 尤良 尤效 尤杨 尤愆 尤功 尤怨 尤苦 尤恶 尤泥 尤违 尤嫉 尤滞 尤累 尤诟 尤态 尤隙 尤讳 尤祸 尤戾 尤诮 尤谤 尤罚

尤而效之、尤功、尤诟、尤悔、尤其、尤态、尤物、尤效。 尤而效之——指明知其为错误而有意仿效之。 尤功——功绩最卓著,亦指功绩最卓著的人。 尤诟——罪过与耻辱。语出《楚辞·离骚》:“屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。”王逸注:“尤,过也;攘,除也;诟...

读音: yóu 组词: 尤物 [yóu wù] 珍贵的物品夫有尤物,足以移人。 --《左传.昭二八年》信造化之尤物。--宋. 陆游《过小孤山大孤山》 尤其 [yóu qí] 表示更进一层。犹更,格外 怨尤 [yuàn yóu] 怨恨责怪 罪尤 [zuì yóu] 罪过;过失 效尤 [xiào yó...

“尤”可以组词:尤其、罪尤、怨尤、慢尤、尤违、尤祸 基本释义: 1.特异的,突出的:~为(wéi)。~异。无耻之~。 2.更加,格外:~其。 3.过失:效~(学着别人做坏事)。 4.怨恨,归咎:怨天~人。 5.姓。 组词释义: 1.尤其[ yóu qí ] 表示更进...

望采纳,O(∩_∩)O谢谢 尤字怎么组词 : 尤物、 尤其、 怨尤、 效尤、 愆尤、 罪尤、 諐尤、 尤效、 尤隙、 淑尤、 尤祸、 尤诟、 尤累、 获尤、 深尤、 慢尤、 殊尤、 尤功、 尤最、 离尤、 择尤、 悔尤、 尤良、 石尤、 庶尤、 相尤、 取尤、 尤...

“尤”字组词:蚩尤、尤物、尤红殢翠、以儆效尤、怨天尤人、尤其、天生尤物、效尤、无尤、尤其是、无耻之尤、愆尤、怨尤、群起效尤、尤云殢雪、殢云尤雨、蚩尤血、蚩尤旗、尤花殢雪、石尤风、石尤、尤物移人、尤异、云尤雨殢、尤而效之、罪尤、无...

扰 :困~。叨~。 优 :~良。~等。 忧 :~患。 犹 :~如。 疣 :~疮。~子。

尤其、怨尤、庶尤、常尤、无争无尤。 1、尤其 拼音:yóu qí 释义:通常用来强调该词语后所述事物。 出处:无。 2、怨尤 拼音:yuàn yóu 释义:埋怨责怪。 出处:《论语·宪问》:“不怨天,不尤人,下学而上达。 3、庶尤 拼音:shù yóu 释义:众人...

“尤?”的词语: 尤物 尤其 尤异 尤最 尤效 尤悔 尤良 尤杨 尤愆 尤功 尤怨 尤苦 尤恶 尤泥 尤违 尤累 尤滞 尤嫉 尤诟 尤态 尤隙 尤诮 尤讳 尤祸 尤戾 尤谤 尤罚 “?尤”的词语: 效尤 蚩尤 怨尤 愆尤 无尤 离尤 石尤 相尤 殊尤 常尤 悔尤 深尤 寡...

“尤”加不痛的部首可组成:“优、忧、犹、鱿、沋”等。 优:优待、优等 、优点。 忧:忧虑、忧愁、忧心忡忡。 犹:犹太、犹豫、记忆犹新。 疣: 赘疣、悬疣附赘。 鱿:鱿鱼、鱼鱿、炒鱿鱼。 沋:沋沋湲湲、渭南沋河。 中文名称 尤 拼音 yóu 笔画 4 ...

网站地图

All rights reserved Powered by www.5129.net

copyright ©right 2010-2021。
www.5129.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com